Skip to main content
Sanlynkro

Algemene voorwaarden Sanlynkro

Artikel 1. Toepasselijkheid

1 Deze voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle leveringen en diensten die door SANLYNKRO BV evenals alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals aanbiedingen, orderbevestigingen en leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door SANLYNKRO BV zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

1.3 Wanneer door SANLYNKRO BV gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze voorwaarden op enig punt en/of onderdeel stilzwijgend zijn toegestaan, laat het de rechten van SANLYNKRO BV  onverlet om alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nooit enig recht doen laten gelden uit het feit dat SANLYNKRO BV één of meerdere onderdelen van deze voorwaarden soepel toepast.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden van kracht. De bepaling als bedoeld in de vorige volzin zal door SANLYNKRO BV worden vervangen door een nieuwe rechtens toelaatbare bepaling.

1.5 Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met wijzigingen door SANLYNKRO BV van de Algemene voorwaarden.

1.6 Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en SANLYNKRO BV en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2 Alle aankondigen, offertes en aanbiedingen van SANLYNKRO BV zijn vrijblijvend. SANLYNKRO BV heeft het recht een aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.1 Aanbiedingen zijn een maand, na dagtekening, geldig.

2.2 De inhoud van alle bij een aanbieding verstrekte prijzen, prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. De desbetreffende gegevens zijn voor SANLYNKRO BV slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door SANLYNKRO BV is bevestigd.

2.3 De offerte maakt deel uit van de overeenkomst.

2.4 Indien in een acceptatie van een offerte/aanbieding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een door SANLYNKRO BV uitgebrachte offerte/aanbieding zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien SANLYNKRO BV aan de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen ten opzichte van de offerte in te stemmen.

2.5 Bij opleidingen/trainingen worden inschrijvingen in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. SANLYNKRO BV bevestigt per e-mail of brief separaat de inschrijving. SANLYNKRO BV houdt het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te weigeren.

2.6 Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Duur van de overeenkomst

3 Levering van diensten uit hoofde van de door de opdrachtgever ondertekende overeenkomst neemt een aanvang op het moment dat alle gevraagde gegevens, inclusief een uittreksel handelsregister zijn verwerkt. Deze datum ligt op zijn vroegst één week na ondertekening van de overeenkomst en geldt tevens als ingangsdatum.

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het in de bijlage omschreven project.

3.2 De overeenkomst eindigt indien:

a. aan opdrachtgever ( voorlopige) surcéance van betaling wordt verleend of opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of staking van de onderneming van de opdrachtgever.

b. een partij een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren;

c. er sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst door één der partijen en de andere partij na schriftelijke ingebrekestelling en verstrijken van de aanmaningstermijn de overeenkomst ontbindt.

3.3 SANLYNKRO BV is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien dit als gevolg van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk moet worden geacht.

Artikel 4. Diensten

4 SANLYNKRO BV spant zich in de te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. SANLYNKRO BV garandeert continuïteit in de dienstverlening. SANLYNKRO BV mag werkzaamheden uitbesteden in overleg met de opdrachtgever of indien de situatie het vraagt zonder overleg met opdrachtgever en behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid.

4.1 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en SANLYNKRO BV al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in, dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten ter beschikking worden gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerk(st)ers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht en dat inzage wordt verleend in alle documenten en gegevens, die voor een goede uitvoering van de opdracht(en) benodigd zijn. Alle gevolgen van onjuiste of onvoldoende informatie door de opdrachtgever verstrekt ten aanzien van de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van de opdrachtgever gerealiseerd moeten worden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. In het geval van telefonische of mondelinge informatie of verzoeken tot opdrachten of anderszins, aanvaardt SANLYNKRO BV geen aansprakelijkheid voor misverstanden, dan wel onjuist overeengekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten en bemoeienissen.

4.2 Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal SANLYNKRO BV haar diensten binnen in de voor SANLYNKRO BV gangbare termijnen leveren.

4.3 Klachten of claims betreffende de dienstverlening dient opdrachtgever binnen vijf (5) werkdagen nadat het gebrek in de dienstverlening is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, schriftelijk aan SANLYNKRO BV kenbaar te maken, naar welke termijn SANLYNKRO BV geen aansprakelijkheid meer zal aanvaarden.

4.4 SANLYNKRO BV spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de werkzaamheden bij trainingen. Na afloop van de werkzaamheden,indien SANLYNKRO BV dit noodzakelijk acht, ontvangt de opdrachtgever een evaluatieformulier. SANLYNKRO BV zal dat gebruiken om de werkzaamheden waar nodig te verbeteren.

4.5 SANLYNKRO BV behoudt zich het recht voor de locatie bij trainingen te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een opdracht geen doorgang te laten vinden. SANLYNKRO BV zal de opdrachtgever daarover tijdig informeren.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

5 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. In iedere communicatie tussen opdrachtgever en SANLYNKRO BV gaat SANLYNKRO BV uit van prijzen exclusief BTW.

5.1 SANLYNKRO BV zal jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor producten en diensten aanpassen in verband met de algemene stijgingen van lonen, salarissen en prijzen.

5.2 Indien als gevolg van wettelijke regelingen een kostenstijging voor SANLYNKRO BV plaatsvindt, is SANLYNKRO BV gerechtigd per datum inwerkingtreding van de wettelijke maatregelen deze gehele kostenverhoging aan de opdrachtgever door te berekenen.

5.3 Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen veertien (14) dagen na openbaarmaking van de prijswijziging, indien deze wijziging een verhoging betreft die ingaat binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 6. Facturering en betaling

6 Voor zover tussen SANLYNKRO BV en de opdrachtgever afspraken zijn gemaakt over verrichtingen op abonnementen, zullen de vergoedingen daarvoor jaarlijks of per kwartaal verschuldigd zijn bij vooruitbetaling. Ieder jaar zal door opdrachtgever de inhoud over de verrichtingen op abonnementsbasis in overleg met SANLYNKRO BVworden gefactureerd na het einde van de maand waarin de verrichtingen plaatsvonden.

6.1 Indien de facturering op abonnementsbasis betreft, is het niet mogelijk om hierin gedurende het jaar veranderingen aan te brengen. Er vindt geen verrekening plaats.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen twee (2) weken na factuurdatum op een door SANLYNKRO BV aangegeven bank- of girorekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De op de bank- en/of giroafschriften van SANLYNKRO BV aangegeven valutadag is bepalend en wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van betaling.

6.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen SANLYNKRO BV van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van SANLYNKRO BV te vorderen te hebben.

6.5 Vanaf het moment waarop de opdrachtgever in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een vertragingsrente van anderhalf procent (1,5%) per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd, onverminderd het recht van SANLYNKRO BV op volledige schadevergoeding op basis van de wet. In ieder geval zal SANLYNKRO BV per gemelde invorderingsschrijven een basisbedrag ter hoogte van 40 euro exclusief btw als administratieve kosten factureren. Dit is exclusief de portokosten of andere kosten die gemaakt moeten worden en die eveneens separaat gefactureerd worden.

6.6 Alle in redelijkheid door SANLYNKRO BV gemaakte kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke, zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever met een minimum van vijftien procent (15%) over het totale bedrag.

6.7 Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

6.8 Bij gebreke van tijdige betaling is SANLYNKRO BV gerechtigd, ter beoordeling van SANLYNKRO BV en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen dienstverlening op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag.

6.10 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan SANLYNKRO BV nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan SANLYNKRO BV het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

6.11 De overeengekomen opdracht is bij vooruitbetaling verschuldigd indien de opdracht boven de euro 10.000 uitkomt. SANLYNKRO BV verzendt daartoe een eerste factuur, die de waarde heeft van 50% van het totaalbedrag van de overeengekomen opdracht. Vervolgens wordt het overgebleven bedrag in gelijke maandtermijnen gefactureerd.

6.12 Reistijd naar de locatie van de opdrachtgever, de trainings- of opleidingslocatie door opdrachtgever aangewezen dan wel op verzoek van de opdrachtgever te vervullen (potentiële) klantbezoeken waarvoor SANLYNKRO BV langer dan half uur (30 min) dient te reizen, wordt deze tijd aangemerkt als arbeidstijd, teruggerekend naar vertrektijd.

Artikel 7. Annulering en wijziging van de te leveren diensten.

7 Partijen zijn, na schriftelijke bevestiging, gerechtigd, voor zover de bepalingen van de overeenkomst dat toelaten, wijzigingen aan te brengen in de te leveren dienst(en), dan wel in het uitvoerings- en tijdschema daarvan.

7.1 Indien de wijziging extra kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de partij die de wijzigingen heeft voorgesteld, tenzij het gestelde in artikel 5.3 aan de orde is dan wel schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Bij annulering van een opdracht door de opdrachtgever binnen een maand voorafgaande aan de training wordt het factuurbedrag niet gerestitueerd. Indien de opdrachtgever verhinderd is voor deelname is hij wel gerechtigd een vervanger deel te laten nemen.

7.3 Indien door omstandigheden een bepaalde opdracht onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal SANLYNKRO BV trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende opdracht. Indien een vervanging niet mogelijk is en SANLYNKRO BV de opdracht annuleert zal SANLYNKRO BV het opdrachtgeld restitueren aan de opdrachtgever, in zoverre het aantal uren verbonden aan de opdracht niet aangesproken hebben. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens SANLYNKRO BV is uitgesloten.

7.4 SANLYNKRO BV behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde consultants te vervangen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8 SANLYNKRO BV is aansprakelijk voor niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen welke niet in overeenstemming zijn met de beroepseisen die opdrachtgever redelijkerwijs van SANLYNKRO BV mag verwachten. SANLYNKRO BV is niet aansprakelijk voor materiële en letselschade die het gevolg is van een tekortkoming, ook indien en voor zover die tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had moeten worden.

8.1 De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever over het jaar waarin het schadetoebrengende feit heeft plaatsgevonden aan SANLYNKRO BV voor geleverde diensten is verschuldigd. Het schadebedrag is beperkt tot euro 5.000 per gebeurtenis. Voornoemde aansprakelijkheidbeperkingen gelden ook, indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van SANLYNKRO BV.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart SANLYNKRO BV voor aanspraken van derden ( waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever), die ondanks de door SANLYNKRO BV in acht genomen zorgvuldigheid, zouden voortvloeien uit de door SANLYNKRO BV geleverde diensten.

8.3 SANLYNKRO BV is niet aansprakelijk voor schade voor zover deze voortvloeien uit het feit dat opdrachtgever of de bij hem in dienst zijnde werkne(e)m(st)er de adviezen van SANLYNKRO BV niet opvolgt.

8.4 Alvorens SANLYNKRO BV aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden SANLYNKRO BV in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.

Artikel 9. Mededelingsplicht/overmacht

9 Om juistheid en tijdigheid van de dienstverlening te kunnen garanderen, is opdrachtgever verplicht aan SANLYNKRO BV de benodigde informatie te verschaffen binnen de vastgestelde termijn zoals opgenomen in de productinformatie.

9.1 Ingeval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.2 Ingeval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van desbetreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden.

9.3 De partij, die een beroep doet op overmacht, verplicht zich, voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen.

Artikel 10. Geheimhouding

10 SANLYNKRO BV zal alle informatie verkregen van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en zal er voor zorg dragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien, indien en voor zover SANLYNKRO BV niet rechtens gehouden is die informatie aan derden te verstrekken.

10.1 SANLYNKRO BV zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder artikel 10, dit artikel opleggen aan al haar overige personen bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11 Met betrekking tot de door of namens SANLYNKRO BV geleverde diensten en producten berust het auteursrecht bij SANLYNKRO BV. De met de producten en diensten verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan SANLYNKRO BV worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.

11.1 SANLYNKRO BV mag, met inachtneming van artikel 10, publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

11.2 SANLYNKRO BV is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door haar gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend is of aan SANLYNKRO BV bekend was op het moment van de inbreuk.

11.3 Alle door SANLYNKRO BV in het kader van de opdracht, opleiding of training aan opdrachtgever verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever of diens organisatie. Het is opdrachtgever, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.

Artikel 12. Raamovereenkomst

12 Voor zover bepalingen inzake een afgesloten raamovereenkomst met de belangen (branche-) organisatie waar de opdrachtgever onder valt in de gunstige zin van deze Algemene Voorwaarden of de individuele overeenkomst afwijken, prevaleren de bepalingen in de raamovereenkomst.

Artikel 13. Bewijs

13 Voor de eventuele bewijslast in het kader van de dienstverlening van SANLYNKRO BV wordt een door een medewerk(st)er van SANLYNKRO BV op de telefoonnotitie naar aanleiding van een telefonisch verzoek gelijk gesteld aan een door opdrachtgever schriftelijk gegeven verzoek. Een elektronisch of digitaal verzonden bericht heeft dezelfde bewijskracht als een door opdrachtgever schriftelijk verstrekte opgave.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14 Op iedere overeenkomst tussen SANLYNKRO BV en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.1 Als bevoegde rechter wijzen partijen aan de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van SANLYNKRO BV.